سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز آموزش عالی امداد 
محقق 
 
 
پژوهش 
تدریس 
دانشکده امداد دانشگاه جامع 
مدرس 
 
 
مدیریت اسلامی  
تدریس 
دانشکده هتل داری دانشگاه جامع 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی  
تدریس 
دانشکده هنر و موسیقی دانشگاه جامع 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
مدرسه علمیه شهید صدوقی قم 
مدرس 
 
 
اصول فقه  
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی تهران 
مدرس 
 
 
خودسازی در قرآن  
تدریس 
مدرسه علمیه معصومیه قم 
مدرس 
 
 
شرح لمعه  
تدریس 
مدرسه علمیه شهید صدوقی قم 
مدرس 
 
 
کفایة الاصول