شبیه سازی های وحشتناک و ساقط کننده
124 بازدید
موضوع: جامعه شناسی

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و تحیت

بدترین خیانت؛ وادادگی فرهنگی است و زشت ترین سقوط؛ وادادگی  مذهبی است.
خائنین حقیقی ، در حال وادادن فرهنگی و مذهبی ما بوده و هستند و موفق هم شدند و ما هنوز غافل و سرگرم .
چقدر قوی دارند جلو می روند که  حتی برخی کارهای حوزه های علمیه را شبیه خودشان می کنند!!!
 در حالی که قرار بود و اصل این است که دنیا شبیه اسلام بر حق شود لکن ما را شبیه زشتی های خود کردند.
👈 به طور مثال به راستی اگر مستراح فرنگی در برنامه طهارت اهل اسلام بود چقدر ملی گرایان و شبه روشنفکر مآبان شبهه می کردند که:
 اسلام و مسلمانی سبب اسراف آب شده است!!!
و در این کمبود آب مستراح را بر نیزه می کردند که آی اسلام چنین گفته و راه کم کردن فشار کمر درد اسراف و آلوده کردن آب نیست!!!
همگان می دانیم  حجم زیادی در مستراح فرنگی بیهوده اسراف و آلوده می شود.
لکن بلایی سر ما آوردند که انحراف فرنگی را زود توجیه می کنیم  حتی اگر مستراح فرنگی باشد و حقیقت عقلانی خودی را نفی می کنیم حتی اگر تربیت و .... باشد.
امروز مساجد ما شبیه کلیسا صندلی دار شده است
به اقتصاد
به سیاست 
به دادگاه
به حوزه
به دانشگاه
به مدارس 
به خانواده
به رسانه
و به ... 
هر چه نگاه می کنم شباهت فرنگی می بینم !!!
حتی بیت برخی را شبیه پاپ و شبیه انگلیس و ... می بینم 
خدا کند اشتباه می بینم 

 والله المستعان
سید حسین خادمیان