بریدگان از ولایت بردگان یزید میشوند
67 بازدید
محل نشر: روزنامه ایران / 4404 (17 دی 88)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در تبیین جایگاه ولایت فقیه و نقش آن در هدایت انسان ها و رسوایی سران فتنه از آغاز تا فتنه 88 می باشد.