واژه های سوخته
75 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در کشور امارات متحده عربی چندین بار توسط شیعیان به چاپ رسیده است در این کتاب تضادهای اشعار حافظ با آیات قرآن کریم و روایات اهل البیت به خوبی تبیین می شود وتحریفاتی که حافظ در آیات قرآن و روایات انجام داده تحلیل می گردد در این کتاب نظرات بزرگان در قدح حافظ و اشعارش نیز ذکر گردیده است