ناگفته های صهیونیست
83 بازدید
موضوع: علوم سیاسی
مصاحبه کننده : آقای اسکندری
محل مصاحبه : شبکه جهانی جام جم 1
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سیمای ج .ا.ا
تعداد شرکت کننده : 0

بسمه تعالی

مجری (اسکندری): در خدمت استاد نازنین خادمیان عزیز هستیم تا برای ما از وضیعیت سیاسی رژیم اشغالگر اسراییل و ناگفته های از این رژیم بیان فرمایند .