ظرافت های تبلیغ
74 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : خانم پارسا
محل مصاحبه : روزنامه ایران
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سراسر دنیا
تعداد شرکت کننده : 0